اولین همایش استانی فیزیک وزندگی پژوهش وآزمایش استان تهران
۲۶ خرداد۱۳۹۴
انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های تهران